Fibonacci

Nowy wymiar Harmonic Tradingu

Regulamin serwisu

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.fiboteamschool.pl (zwanego dalej Serwisem).
 2. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dla korzystania z usług Serwisu niezbędne jest wyrażenie zgody i zawarcie umowy o świadczenie usług przez jej opiekuna prawnego.
 3. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a w trakcie użytkowania Serwisu do przestrzegania jego postanowień.
 4. Właścicielem Serwisu jest firma FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 62/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542919, posiadającymi NIP 949-220-00-04, REGON 360779160 zwana w dalej „Administratorem”.
 5. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§2

PRZEDMIOT SERWISU

Przedmiotem serwisu jest umożliwianie i dystrybucja produktów oraz udostępnianie Użytkownikom darmowej lub odpłatnej edukacji poprzez konferencje on-line „na żywo”, sprzedaż kursów, szkoleń i konferencji, udostępnianie ich zapisów oraz innych materiałów bezpośrednio związanych z jego tematyką.

§3

KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą uczestniczyć w płatnych oraz bezpłatnych konferencjach oraz kupować kursy, szkolenia i inne materiały edukacyjne promowane przez stronę www.fiboteamschool.pl
 2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności, które opisane zostały na łamach Serwisu lub w korespondencji.
 4. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 5. Dostawa  zamówionego produktu następuje drogą elektroniczną lub pocztową. Informacja o sposobie dostarczenia określonego produktu zawarta jest w opisie tego produktu.
 6. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury niezbędne jest podanie odpowiednich danych. Aby otrzymać fakturę należy wysłać maila na: kontakt(at)fiboteamschool.pl. Użytkownik zobowiązany jest do podania w mailu pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
 • Imię i nazwisko/firmę,
 • Adres zamieszkania/siedziby,
 • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 • Numer zamówienia,
 • Adres korespondencyjny.

§4

KOSZT ZAMÓWIEŃ

 1. Składający zamówienie w naszym Serwisie nie są obciążeni żadnymi dodatkowymi kosztami. Pełny koszt zamówienia obejmuje cenę zamawianego produktu. Wysyłka/dostarczenie zamówienia następuje po otrzymaniu przez nas płatności.
 2. Użytkownik przed zawarciem umowy powinien z należytą starannością zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się umową na odległość, zostaje on poinformowany o:
 4. Minimalnym czasie trwania zobowiązania konsumenta wynikającego z umowy.
 5. Sposobie i terminie zapłaty.
 6. Mających znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych za sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.
 7. Innych niezbędnych kwestiach, o których Użytkownik będący konsumentem powinien zostać poinformowany zgodnie z art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

§5

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem oraz inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi przesłane drogą elektroniczną na adres email: kontakt(at)fiboteamschool.pl.
 2. Zgłoszenia związane z reklamacjami będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu.

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)  Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poza wyjątkami wskazanymi w ustawie.
 2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Serwis dokona zwrotu wpłaconych przez Użytkownika kwot w ciągu 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się do nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 4. Zgodnie z powyższą Ustawą, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczenia usług jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, jak również od umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a ponad powyższe w innych przypadkach określonych w art. 38 powołanej powyżej ustawy.

§7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW I SERWISU

 1. Administrator zastrzega, iż niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej (w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną) Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 2. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, w tym w szczególności treści pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do: a)powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników, c) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela serwisu, Użytkowników i innych Osób.
 4. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących bez zgody Administratora, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 5. Produkty dostępne w Serwisie mają na celu wyłącznie ogólnie informować i ogólnie edukować o mechanizmach działania rynków finansowych. Należy pamiętać, że sytuacja finansowa każdej osoby jest indywidualna i każdy przypadek wymaga osobnej analizy w tym co do adekwatności konkretnych produktów finansowych dla danej osoby lub konkretnych działań na rynkach finansowych przez daną osobę. Mimo, że prezentowane informacje są praktyczne, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co jest podawane w serwisie internetowym, ani na szkoleniach.
 6. Treści przedstawione w Serwisie są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na niniejszej stronie oraz na kursach i w materiałach edukacyjnych rozpowszechnianych przez www.fiboteamschool.pl, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie materiałów na niej zamieszczonych.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek podmiotom trzecim bez podstawy prawnej, która nakazywałaby Administratorowi takie działanie i jednocześnie zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, by informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 2. Administrator  zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  serwisu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacja.  Zarejestrowani użytkownicy Serwisu zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem , poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas  rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie www.fiboteamschool.pl z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby  były jak najmniej uciążliwe  dla jego Użytkowników.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.fiboteamschool.pl oraz przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
 5. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika  korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia jego danych.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu www.fiboteamschool.pl, w zakładce Regulamin.
 8. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

Fibonacci Team school

 • Ukryta geometria na rynku FOREX
 • Techniki „łapania spadających noży”
 • Stałe układy geometryczne
 • Zaawansowane narzędzia Fibonacciego
 • Autorskie rozwiązania strategiczne

Kontakt

Telefon604 075 958
E-mailkontakt(at)fiboteamschool.pl

Kontakt w sprawie współpracy: partnerzy(at)fiboteamschool.pl


Regulacje

PrywatnośćPolityka prywatności
RegulaminRegulamin serwisu


Jesteś tutaj pierwszy raz? Sprawdź od czego zacząć! Kliknij mnie!X

Przeczytaj poprzedni wpis:
Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników „Fibonacci Team School”. Polityka...

Zamknij